EnglishEnglish
 
Thứ năm, 24-4-2014, 22:3 GMT+7
/img/image//gp-dalat-da-lat.jpg
15-10-2012, 10:11 GMT+7
Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Giai đoạn 2013 - 2015)(Kèm theo quyết định số: 2116/QĐ-UBND ngày 10/10/2012; Quyết định số:507/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
/img/image/anh_bai_viet/ici_1.jpg
3-5-2012, 16:34 GMT+7
Danh mục dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2011 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ - TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)
/img/image/anh_bai_viet/ici_rau an toan 1.jpg
3-5-2012, 10:33 GMT+7
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào các xã xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2020 (Ban hành kèm theo văn bản số 6736/UBND-NN ngày 30/11/2011 và văn bản số 1428/UBND-NN ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng
/img/image/dautu/gp-3-2-2-dec-18=green-area-desktop-resolution-.jpg
3-5-2012, 9:44 GMT+7
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2231/QĐ - UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
/img/image/danh lanm thang canh/lamdong.jpg
13-9-2010, 14:36 GMT+7
Ngày 12.9, ông Đỗ Văn Thể, giám đốc sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lâm Đồng, cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để mời gọi các nhà đầu tư trong, ngoài nước đầu tư vào dự án khu du lịch hồ Prenn TP Đà Lạt.
/img/image/anh doanh nghiep/nongthongmoi.jpg
10-8-2010, 14:40 GMT+7
Ngày 27/7/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BKH. Thông tư này hướng dẫn thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản các công trình xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống, văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường tại 11 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trong Đề án Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
1
Quảng cáo
Hàng rào trụ bê tông nghệ thuật Phước Hưnng
Emap
Hoang Anh Dat Xanh
                                       
13,386,014.00