25-3-2021, 16:1 GMT+7
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2104-QĐ/ĐUK ngày 07/7/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng về việc chuẩn y Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Chi bộ Trung tâm), nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả cuộc họp Ban Chấp hành Chi bộ ngày 13/7/2020.

Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm thống nhất phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

1. Đồng chí Dương Quốc Anh - Bí thư Chi bộ:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện trước Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về hoạt động của Chi bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo: Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thi đua khen thưởng, tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Chỉ đạo xây dựng và ký các quyết định, nghị quyết, báo cáo, công văn, báo cáo chuyên đề.

- Trực tiếp chỉ đạo đối với các hoạt động của các phòng: Tổ chức - Hành chính, Phòng xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Phòng xúc tiến Thương mại.
- Giữ mối liên hệ với các đoàn thể chính trị - xã hội. Làm đầu mối quan hệ, phối hợp giữa Chi bộ với lãnh đạo cơ quan và Đảng uỷ cấp trên.

- Chủ trì các cuộc họp của chi bộ, chịu trách nhiệm cùng với tập thể cấp uỷ, chi bộ chuẩn bị các nội dung sinh hoạt chi bộ; công tác sơ kết, tổng kết theo quy định.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Chi bộ:

- Phụ trách chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, tuyên huấn; làm nhiệm vụ thường trực công tác Đảng của Chi bộ; thay mặt Bí thư Chi bộ điều hành hoạt động và chủ trì các cuộc họp của Chi bộ và tham dự các cuộc họp khi được Bí thư Chi bộ ủy quyền.

- Phụ trách công tác tuyên giáo; tham mưu, xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác phòng chống tham nhũng.

- Phụ trách hoạt động của đoàn thể trong cơ quan. Tham gia cùng với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức các hoạt động, xây dựng Công đoàn cơ quan vững mạnh. Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh niên.

- Phụ trách công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát của Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; công tác bảo vệ chính trị, an ninh nội bộ; công tác thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

- Chỉ đạo xây dựng và ký các quyết định, nghị quyết, báo cáo, công văn, báo cáo chuyên đề khi được Bí thư ủy quyền.

- Phụ trách công tác tổng hợp tình hình hoạt động của Chi bộ. Thay mặt chi bộ làm các loại hồ sơ phát triển Đảng (kết nạp, chuyển đảng chính thức,…) để chi bộ xem xét và quyết nghị.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Xúc tiến và Hướng dẫn Du lịch, Phòng Thông tin và Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ du khách chỉ đạo, theo dõi đối với các hoạt động, quản lý đảng viên và chịu trách nhiệm trước cấp uỷ, chi bộ về kết quả hoạt động.

- Chỉ đạo, phân công, kiểm tra việc viết tin, bài, hình ảnh,... đăng trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được đồng chí Bí thư Chi bộ ủy quyền.

3. Đồng chí Võ Thị Hoàng Yến - Chi ủy viên:

- Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, đột xuất; tổng hợp bảng điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng gửi Đảng ủy Khối.

- Tham mưu giúp Bí thư về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng và xây dựng đảng, xây dựng cơ quan văn hóa; việc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo dõi giám sát việc kê khai tài sản theo quy định; đầu mối giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng viên.

- Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Báo cáo Ban Chấp hành Chi bộ về chủ trương nhân sự, đào tạo của cơ quan theo quy định.

- Trực tiếp phụ trách công tác tài chính của Chi bộ; tham mưu Chi bộ công tác thu, chi đảng phí và sử dụng nguồn tài chính đảng; báo cáo tình hình tài chính của Chi bộ về Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh theo quy định của Đảng.

- Phụ trách thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Triển khai hồ sơ đánh giá đảng viên, chi bộ hàng năm đến các đảng viên và tổng hợp nộp Đảng ủy Khối.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ về công tác phát triển đảng viên, công tác cán bộ trình Đảng ủy Khối xem xét.

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và quản lý đảng viên và chịu trách nhiệm trước Chi bộ về kết quả hoạt động của Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Theo dõi công tác nữ công.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác do đồng chí Bí thư phân công.

4. Đồng chí Cao Đình Cử - Chi ủy viên:

- Chịu trách nhiệm soạn thảo các báo cáo của Chi bộ theo định kỳ (tháng, quý, 06 tháng, hàng năm) và đột xuất, các báo cáo khác do đồng chí Bí thư phân công.

- Phụ trách công tác triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ. Trực tiếp theo dõi, xây dựng kế hoạch khắc phục việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); xây dựng kế hoạch sinh hoạt các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong Chi bộ. Giúp Bí thư chi bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo sơ kết, tổng kết các chuyên đề theo quy định.

- Giúp đồng chí Phó Bí thư Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Phụ trách công tác Công đoàn và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động của Công đoàn cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ.

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và quản lý đảng viên và chịu trách nhiệm trước Chi bộ về kết quả hoạt động của Phòng Xúc tiến Thương mại.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác do đồng chí Bí thư phân công.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Chi ủy viên:

- Làm nhiệm vụ thư ký các kỳ họp chi ủy, chi bộ.

- Trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ của chi bộ; công tác đảng vụ của Chi bộ.

- Phụ trách công tác triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ; Xây dựng kế hoạch sinh hoạt các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổng hợp, theo dõi và giúp Chi ủy, chi bộ trong việc đánh giá việc đăng ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên. Giúp Bí thư chi bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định.

- Phụ trách, theo dõi việc thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; theo dõi sinh hoạt của các Tổ đảng, sinh hoạt chuyên đề; tổng hợp tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và báo cáo Ban Chấp hành Chi bộ trong sinh hoạt định kỳ.

- Phụ trách, theo dõi việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong chi bộ và cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và quản lý đảng viên và chịu trách nhiệm trước Chi bộ về kết quả hoạt động của Phòng xúc tiến và Hướng dẫn Du lịch.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác do đồng chí Bí thư phân công.

6. Đảng viên: Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng các đảng viên có trách nhiệm báo cáo, phản ánh tình hình chung của các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách với Tổ đảng, Chi bộ trong các kỳ sinh hoạt. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, từng đồng chí Đảng viên chủ động phối hợp, tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công trên đây các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành và Đảng viên Chi bộ Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025 chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả trong các cuộc họp của Ban Chấp hành.
 
Video
.
.
.
.