27-8-2020, 10:29 GMT+7
STT
DANH BẠ DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN CHI TIẾT
1
Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Hoa
2
Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Trà
3
Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Cà phê
4
Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Đặc sản
5
Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Nông sản
6
Doanh nghiệp hàng Thủ công - Mỹ nghệ

7
Doanh nghiệp các ngành nghề khác