11-6-2019, 10:11 GMT+7

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động tổ khởi nghiệp năm 2019

 Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động tổ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2019. 
 
Theo đó, Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng vẫn phải bảo toàn vốn, tự đảm bảo chi phí quản lý và chấp nhận rủi ro trong hoạt động đầu tư khởi nghiệp. Định kỳ hàng năm Quỹ phải báo cáo tình hình hoạt động, tài chính và các hoạt động khác cho UBND tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan theo quy định. Đồng thời, công khai các khoản đóng góp, các khoản thu chi của Quỹ. 
 
Các hoạt động của Quỹ bao gồm: Huy động và tiếp nhận nguồn vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, nguồn vốn trong và ngoài nước theo quy định. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, HTX... có ý tưởng khởi nghiệp được Hội đồng xét chọn trong các lĩnh vực: Hỗ trợ thông tin công nghệ, sáng chế, sở hữu trí tuệ, thương hiệu... Cho vay có thu hồi (không tính lãi suất) và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.
 
Được biết, ngân sách nhà nước hỗ trợ ban đầu giai đoạn 2017-2020 là 5 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp theo Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 do UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.          

(Báo Lâm Đồng Online)
Tin trong ngày.
Tin khác.
Hits count: 33,851,886