Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động tổ khởi nghiệp năm 2019

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động tổ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2019.

Video
.
.

Nội dung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2019

Ngày 13/201/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 234/QĐ-UBND vê việc phê ..

Năm 2018 đi qua trong bối cảnh trong nước và thế giới diễn biến nhiều khó khăn, phức tạp khó ..

Ngày 05/12/2018 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thông tin ..

Thống kê đến nay, trên địa bàn Lâm Đồng đã thu hút 103 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 533 triệu USD. Trong ..

Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương ..

Diễn đàn kinh tế Thế giới ASEAN diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 tại Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2018, nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, ..

Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đôn đốc công tác ..

Hits count: 33,834,812