Lâm đồng phân bổ 05 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ khởi nghiệp

Để giúp các tổ chức và cá nhân khởi nghiệp thành công, Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp được xây dựng

Video
.
.

Theo Ban Quản lý Các Dự án ODA Lâm Đồng, Bộ Tài chính đang xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thực hiện Dự ..

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ .Ban hành Kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-UBND ..

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ THUỘC LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA TỈNH LÂM ĐỒNG. Ban ..

Tây Nguyên là một trong sáu vùng kinh tế lớn của nước ta, có tiềm năng lớn về phát triển nong nghiệp, công nghiệp chế ..

Luật quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của ..

Ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt,tỉnh Lâm Đồng.

Quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây ..

Quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. ..

Hits count: 33,834,804