Quyết định số:704/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 5 năm 2014, của thủ tướng Chính Phủ.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Video
.
.

Quy định về chế độ sở hữu đất đai,quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và ..

Lĩnh vực thu hút đầu tư: Nhóm ngành công nghiệp: xe sợi tằm tơ, may mặc, hàng tiêu dùng, nhóm ngành công nghệ thông ..

Văn bản thông báo về việc hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu du lịch quốc gia và khu du lịch trọng điểm trên ..

Lĩnh vực thu hút đầu tư: Chế biến nông lâm sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng, tơ tằm, cơ khí , tiểu thủ công nghiệp.

Lĩnh vực thu hút đầu tư:Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; Công nghiệp chế biến lâm sản;Công nghiệp cơ khí và ..

Phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Tạo tiền đề phát triển ngành nông nghiệp ..

Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2020.

Quyết Định Ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh ..

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm ..

Hits count: 33,703,690