Quyết định Số:10/2016/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 02 năm 2016, của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Video
.
.

Thông tư quy định về hồ sơ giao đất,cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Thông tư ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai...

Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Nội dung nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất được ban hành như sau.

Hits count: 33,834,616