8-10-2020, 10:23 GMT+7

Quyết định khen thưởng, tôn vinh và tặng biểu trưng nhân ngày Doanh nhân

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Số:  2236/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                              Lâm Đồng, ngày  07 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng, tôn vinh và tặng biểu trưng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND;

Xét đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh tại Tờ trình số 258/TTXT-ĐTDN ngày 24 tháng 9 năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

            1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 34 tập thể (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển” giai đoạn 2016-2020.

2. Tôn vinh và tặng biểu trưng cho 60 doanh nhân tiêu biểu (có danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các tập thể, doanh nhân nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cổng TTĐT HĐTĐ-KT tỉnh;

- Lưu: VT, TKCT.

CHỦ TỊCH

 

                                                       (Đã ký)

                                              Đoàn Văn ViệtDANH SÁCH CÁC TẬP THỂ
ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN
(Kèm theo Quyết định số  2236 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

 


1.    Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2.    Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

3.    Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

4.    Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng;

5.    Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

6.    Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng.

7.    Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

8.    Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

9.    Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

10.    Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

11.    Hiệp hội Hoa Đà Lạt.

12.    Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

13.    Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng.

14.    Chi hội Chè tỉnh Lâm Đồng.

15.    Trang trại Hoa Lan YSA, thành phố Đà Lạt.

16.    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến, thành phố Đà Lạt.

17.    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng Thái, thành phố Đà Lạt.

18.    Công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt GAP, thành phố Đà Lạt.

19.    Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đà Lạt, thành phố Đà Lạt.

20.    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang trại Langbiang, thành phố Đà Lạt.

21.    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dalat Hasfarm, thành phố Đà Lạt.

22.    Công ty Cổ phần Viên Sơn, huyện Đức Trọng.

23.    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Trường Hoàng, huyện Đức Trọng.

24.    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Nông sản Phong Thúy, huyện Đức Trọng.

25.    Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Tân Tiến, huyện Đức Trọng.

26.    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên nhôm Lâm Đồng – TKV, huyện Bảo Lâm.

27.    Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Madagui, huyện Đạ Huoai.

28.    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng.

29.    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng.

30.    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam  - Chi nhánh Lâm Đồng.

31.    Công ty Điện lực Lâm Đồng.

32.    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Lâm Đồng.

33.    Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (Ladofoods).

34.    Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

 
   

DANH SÁCH CÁC DOANH NHÂN TIÊU BIỂU
ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH TÔN VINH VÀ TẶNG BIỂU TRƯNG

(Kèm theo Quyết định số  2236 /QĐ-UBND ngày  07 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

 

1.  Ông Hồ Anh Dũng, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học F1, thành phố Đà Lạt.

2.  Ông Huỳnh Tấn Sơn, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Mặt Trời, huyện Đức Trọng.

3.  Ông Đỗ Mạnh Trung, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Ngọc, thành phố Đà Lạt.

4.  Ông Phạm Nguyễn Ngọc Duy, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Ngọc Duy, thành phố Đà Lạt.

5.  Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL, thành phố Đà Lạt.

6.  Ông Đoàn Trọng Phương, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc.

7.  Ông Lê Viết Thuận, Giám đốc, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, huyện Đức Trọng.

8.  Ông Võ Duẩn, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Him Lam Mắc Ca, huyện Đơn Dương.

9.  Ông Võ Tiến Huy, Giám đốc, Hợp tác xã Tiến Huy, huyện Đức Trọng.

10.  Ông Vũ Minh Thức, Giám đốc, Hợp tác xã Nông nghiệp Tiến Phát, thành phố Bảo Lộc.

11.  Ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Sunfood Đà Lạt, thành phố Đà Lạt.

12.  Ông Yeh, Kou-I, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn APOLLO, huyện Đơn Dương.

13.  Ông Lê Đình Thuận, Giám đốc, Công ty Cổ phần Chè Minh Rồng, huyện Bảo Lâm.

14.  Ông Phạm Văn Trị, Giám đốc, Hợp tác xã bò sữa Đơn Dương, huyện Đơn Dương.

15. Ông Lưu Văn Phượng, Giám đốc, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Quyết Tâm, huyện Đạ Tẻh.

16.  Ông Nguyễn Văn Võ, Giám đốc, Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Tân An (Khách sạn Ana Mandara), thành phố Đà Lạt.

17.  Ông Nguyễn Hồng Châu, Phó Giám đốc phụ trách, Khách sạn Minh Tâm, Bộ Công an.

18.  Bà Trần Thị Thái Hòa, Giám đốc,  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Song Châu Đà Lạt, thành phố Đà Lạt.

19.  Ông Lê Văn Thẳng, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch, Thể thao Cao Nguyên, thành phố Đà Lạt.

20.  Ông Tưởng Hữu Lộc, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tam Anh, thành phố Đà Lạt.

21.  Ông Nguyễn Võ Minh Chánh, Trưởng ga, Ga Đà Lạt, Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - Chi nhánh Đường sắt Sài Gòn.

22.  Ông Đinh Văn Dôn, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn du lịch Happy Day, thành phố Đà Lạt.

23.  Ông Angus Dunbar, Tổng Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantic Việt Nam, thành phố Bảo Lộc.

24.  Ông Nguyễn Việt Trác Châu, Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc.

25.  Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh, thành phố Đà Lạt.

26.  Ông Nguyễn Phục Quốc, Giám đốc, Công ty Xây lắp Điện Quốc Hương, huyện Lạc Dương.

27.  Bà Phạm Ngô Nhật Thảo, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tranh thêu nghệ thuật và mỹ nghệ Hữu Hạnh, thành phố Đà Lạt.

28.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rau hoa Song Bill, thành phố Đà Lạt.

29.  Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sài Gòn Coop Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc.

30.  Bà Phạm Thị Ân, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại Hồng Ân, huyện Đức Trọng.

31.  Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Uyên, huyện Đức Trọng.

32.  Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt thảo dược Minh Quân, huyện Đức Trọng.

33.  Bà Nguyễn Thị Tám, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Tám Trình, huyện Lâm Hà.

34.  Bà Bùi Thị Ngọc Tân, Giám đốc, Công ty Cổ phần Vi tính - Điện máy Sài Gòn Sagotech, thành phố Đà Lạt.

35.  Ông Nguyễn Ngọc Đồng, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Thúy, huyện Đức Trọng.

36.  Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đan Ngọc, thành phố Bảo Lộc.

37.  Ông Huỳnh Trung Quân, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Bồn Tử, huyện Đức Trọng.

38.  Ông Nguyễn Ngọc Sanh, Giám đốc, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng II.

39.  Ông Trần Hữu Đắc, Giám đốc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc.

40.  Ông Nguyễn Văn Don, Giám đốc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc.

41.  Ông Phạm Xuân Hùng, Giám đốc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng.

42.  Ông Nguyễn Văn Chiểu, Giám đốc, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng.

43.  Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Giám đốc, Quỹ Tín dụng nhân dân Liên Hiệp, huyện Đức Trọng

44.  Bà Đỗ Thị Yên, Giám đốc, Quỹ Tín dụng nhân dân Phường II, thành phố Bảo Lộc.

45.  Ông Vũ Xuân Việt, Giám đốc, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng.

46.  Ông Trần Xuân Nghĩa, Giám đốc, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Lâm Đồng Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.

47.  Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Ánh Hiệp Phát, huyện Đam Rông.

48.  Bà Nguyễn Đức Thiên Vũ, Phó Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Phương Đà Lạt, thành phố Đà Lạt.

49.  Ông Luc Jacobus Johanna Driessen, Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Bejo Việt Nam, huyện Lâm Hà.

50.  Ông Nguyễn Bốn, Giám đốc, Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt.

51.  Ông Nguyễn Huy Phương, Giám đốc, Hợp tác xã Chuối La Ba Banana Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông.

52.  Ông Chu Kim Thạc, Giám đốc, Công ty Cổ phần Du lịch Đam’Bri, thành phố Bảo Lộc.

53.  Bà Nguyễn Thị Kim Giang, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt.

54.  Ông Phạm Văn Cúc, Giám đốc, Công ty Thủy điện Đồng Nai, thành phố Bảo Lộc.

55.  Ông Lâm Dương An, Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại, Dịch vụ Thung lũng Golf (Khách sạn Golf Valley)          .

56.  Ông Võ Quốc Trang, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

57.  Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Giám đốc, Cảng Hàng không Liên Khương - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP.

58.  Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách, Công ty Bảo Việt Lâm Đồng.

59.  Ông Chu Đức Toàn, Giám đốc, Trang trại Bò sữa Vinamilk Đà Lạt, huyện Đơn Dương.

60.  Ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.


Nội dung Quyết định kèm danh sách xem chi tiết tại đây

 
 
 

 

Tin trong ngày.
Tin khác.
Video
.
.
.
.
gold-view