16-5-2019, 9:28 GMT+7
  TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3832964 - Fax:(0263) 3811 656
Email:ttxtdttmdl@lamdong.gov.vn
Website:
http://dalat-info.vn/

I. ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG, TÍNH CHẤT HOẠT ĐỘNG

 
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Trung tâm)

1.1. Đặc điểm


Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có trụ sở đặt tại số: 02-04 Trần Quốc Toản, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần thuộc tỉnh Lâm Đồng, chịu sự chỉ đạo, quản lý của Chủ tịch tỉnh về tổ chức nhân sự và hoạt động; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh theo quy định; là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật (Được thực hiện theo Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

1.2. Nội dung hoạt động của Trung tâm

- Thực hiện cung ứng dịch vụ đầu tư, thương mại và du lịch cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi có nhu cầu.

- Phục vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về môi trường đầu tư, giới thiệu quảng bá các sản phẩm thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư; giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn đầu tư và nhu cầu về du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách liên quan tới thu hút đầu tư, thương mại và du lịch.

- Thu thập, phản hồi các ý kiến của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến các sở, ngành có liên quan và UBND tỉnh.

- Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình, nội dung làm việc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Lâm Đồng.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch theo chương trình kế hoạch của tỉnh nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thu hút khách du lịch và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản phẩm của Lâm Đồng.

- Thu thập và cung cấp các thông tin liên quan chính sách, dự án trên lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Lâm Đồng nhằm thu hút vốn đầu tư.

- Tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước; thực hiện hướng dẫn du lịch tại chỗ cho du khách thông qua các ấn phẩm, băng đĩa hình, bản đồ,…do Trung tâm phát hành; thông tin tiềm năng thế mạnh về du lịch của tỉnh đến các thị trường trong và ngoài nước.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các sự kiện và hợp tác để khai thác các tiềm năng về du lịch, thương mại, văn hóa, môi trường,...phục vụ phát triển du lịch để thu hút khách.

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền quảng bá các sự kiện, các cuộc hội nghị hội thảo, các diễn đàn đầu tư trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu và mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của tỉnh.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các kỳ hội chợ trong và ngoài nước.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kinh doanh cho các doanh nghiệp và đối tượng có nhu cầu.

- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý phân phối, xây dựng phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Lâm Đồng, tổ chức các đoàn của tỉnh, doanh nghiệp đi khảo sát tại các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước.

- Liên hệ làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với các hiệp hội, tổ chức xúc tiến, các doanh nghiệp và tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài.

- Tư vấn các thủ tục đầu tư, kinh doanh: hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thiết lập hồ sơ dự án đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

- Cung cấp thông tin, tuyên truyền giới thiệu, quảng bá những sản phẩm, các dịch vụ du lịch hiện có, các điểm tham quan hoạt động ăn nghỉ, giải trí, dịch vụ vận chuyển, các tour, tuyến trong và ngoài nước.

- Phối hợp các sở, ngành của tỉnh xử lý các tình huống liên quan đến du khách khi có yêu cầu.

1.3. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của Trung tâm


a) Đối tượng

Phục vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về môi trường đầu tư, giới thiệu quảng bá các sản phẩm thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư; giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn đầu tư và nhu cầu về du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Phạm vi, tính chất hoạt động

Thực hiện cung ứng dịch vụ đầu tư, thương mại và du lịch cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi có nhu cầu.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng về tổ chức, biên chế và hoạt động.
 
 
 
III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Dương Quốc Anh - Giám đốc

a) Điều hành chung mọi hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành liên quan. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Theo dõi và triển khai các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch trung và dài hạn; 05 năm và hàng năm; các chương trình, đề án xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác; Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận; công tác cải cách hành chính; công tác pháp chế; theo dõi thi hành pháp luật; an ninh quốc phòng;

- Đầu tư, tài chính, hợp tác quốc tế, Chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước;

- Các đề tài, dự án lĩnh vực Đầu tư,Thương mại;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại; phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công và Trung tâm xúc tiến Thương mại của các tỉnh, thành phố trong cả nước;

- Xã hội hóa (ký kết các hợp đồng phối hợp đăng tải thông tin) trên các ấn phẩm xúc tiến Đầu tư, Thương mại.

- Công tác báo cáo định kỳ của cơ quan, các nội dung liên quan đến các lĩnh vực phụ trách và các văn bản gửi Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành liên quan;

- Thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Chịu trách nhiệm xuất bản tất cả các ấn phẩm do Trung tâm phát hành;

- Xử lý văn bản đến hàng ngày của Trung tâm;

- Ký các văn bản trình các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan cấp trên và các văn bản khác theo lĩnh vực được phân công;

- Cầu nối các hiệp hội, doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

b) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật; Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng viên chức, lao động của Trung tâm.

d) Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc.

đ) Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

e) Trực tiếp phụ trách, theo dõi: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Phòng Xúc tiến Thương mại; trực tiếp chỉ đạo công việc của các phòng khác khi Phó Giám đốc được phân công phụ trách đi công tác dài ngày hoặc nghỉ phép.

f) Chủ tài khoản của Trung tâm.

2. Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc

a) Phụ trách công tác tổng hợp và theo dõi các lĩnh vực:

- Phụ trách công tác pháp chế, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực;

- Thông tin trên website http://dalat-info.vn/,đặc san Dalat Info và các ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến và hướng dẫn du lịch, các ấn phẩm giới thiệu thông tin phục vụ khách du lịch;

- Trưởng Ban biên tập Đặc san Dalat Info và các ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến và hướng dẫn du lịch, ấn phẩm giới thiệu thông tin phục vụ khách du lịch;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thông tin, xúc tiến du lịch, thông tin cung cấp và hỗ trợ khách du lịch; phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công và Trung tâm xúc tiến Du lịch của các tỉnh, thành phố trong cả nước;

- Xã hội hóa (ký kết các hợp đồng phối hợp đăng tải thông tin) trên đặc san Dalat Info và ấn phẩm xúc tiến và hướng dẫn du lịch, ấn phẩm giới thiệu thông tin phục vụ khách du lịch;

- Các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực du lịch;

- Ký các văn bản giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chịu trách nhiệm và báo cáo Giám đốc các công việc sau khi làm việc với các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng liên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Chủ tài khoản thứ hai của Trung tâm; kiểm tra và duyệt chi các khoản chi có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

d) Giữ mối quan hệ với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

đ) Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các hiệp hội, doanh nghiệp.

e) Được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các quyết định của mình.

f) Trực tiếp phụ trách, theo dõi: Phòng Xúc tiến và Hướng dẫn Du lịch, Phòng Thông tin, Trung tâm thông tin và Hỗ trợ Khách du lịch.

g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


 


Kèm theo Thông báo số 03/TB-TTXT ngày 01/9/2020 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
(TIPC Lâm Đồng)

Video
.
.
.
.