13-1-2021, 16:1 GMT+7

Quyết định cử thành viên tham gia làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng