3-11-2020, 16:1 GMT+7

Hội thảo kết nối cung cầu công nghệ trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thủy sản, sản phẩm sinh học... hướng tới Cách mạng công nghệ 4.0