3-2-2021, 16:20 GMT+7
I/ Sơ đồ tổ chức

II/ Phân công thành viên Ban Giám đốc

1. Giám đốc Trung tâm

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý toàn diện các mặt công tác của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác gồm:

- Tổ chức bộ máy cán bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật; Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng xét duyệt sáng kiến; công tác đối ngoại.

- Công tác Quy hoạch, kế hoạch trung và dài hạn; 05 năm và hàng năm; các chương trình, đề án xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh; công tác khởi nghiệp.

- Công tác kế toán - tài chính của Trung tâm; đầu tư, tài chính, hợp tác quốc tế, Chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Công tác báo cáo định kỳ của cơ quan, các nội dung liên quan đến các lĩnh vực phụ trách và các văn bản gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Bộ, ngành liên quan.

- Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác dân vận.

- Chịu trách nhiệm xuất bản tất cả các ấn phẩm do Trung tâm phát hành.

- Xử lý văn bản đến hàng ngày (giao Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu, đề xuất xử lý và theo dõi văn bản đến, văn bản đi).

- Ký các văn bản trình các Bộ, ngành, UBND tỉnh, các cơ quan cấp trên và các văn bản khác theo lĩnh vực được phân công.

- Cầu nối với các hiệp hội, doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

b) Tham gia kiêm nhiệm một số chức danh Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng

- Phó Chủ tịch Hội đồng xét chọn các ý tưởng, phương án khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

- Uỷ viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng.

c) Trực tiếp phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

d) Giữ mối quan hệ với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Đảng uỷ khối các cơ quan, Trung tâm xúc tiến Đầu tư miền Trung, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Bộ, ngành liên quan.

đ) Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

e) Chủ tài khoản của Trung tâm.

2. Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thương mại và Du lịch

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực.

- Xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch.

- Trưởng Ban biên tập các ấn phẩm, tập gấp do Phòng Xúc tiến thương mại, Phòng Xúc tiến Du lịch phát hành.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan đến lĩnh vực được phân công và Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Trực tiếp giúp Giám đốc theo dõi các doanh nghiệp, hợp tác xã các hiệp hội trong lĩnh vực được giao phụ trách.

- Theo dõi chỉ đạo tổ chức các sự kiện thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Xã hội hóa (ký kết các hợp đồng phối hợp đăng tải thông tin tuyên truyền quảng bá) trên các ấn phẩm xúc tiến thương mại và du lịch.

- Các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực thương mại và du lịch.

- Ký các văn bản giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chịu trách nhiệm và báo cáo Giám đốc các công việc sau khi làm việc với các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng liên ngành cấp tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh.

c) Trực tiếp phụ trách các phòng: Xúc tiến Thương mại, Phòng Xúc tiến Du lịch.

d) Giữ mối quan hệ với Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trực tiếp theo dõi hoạt động của Công đoàn cở sở Trung tâm.

đ) Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các hiệp hội, doanh nghiệp.

e) Chủ tài khoản thứ hai của Trung tâm; chịu trách nhiệm kiểm tra và duyệt chi các khoản chi từ nguồn kinh phí không tự chủ thuộc lĩnh vực giao phụ trách.

f) Được Giám đốc uỷ quyền điều hành hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các quyết định của mình.

g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

3. Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Trực tiếp phụ trách công tác tổng hợp của Trung tâm.

- Đặc san Dalat Info; thông tin trên website: www.dalat-info.vn.

- Trưởng Ban biên tập Đặc san Dalat Info, các ấn phẩm, tập gấp do Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch phát hành.

- Trực tiếp giúp Giám đốc theo dõi công tác cải cách hành chính, Công nghệ thông tin, hoạt động của Trang thông tin tiện tử Trung tâm.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ khách du lịch; xử lý giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp thông qua đường dây nóng.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công và Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Xã hội hóa (ký kết các hợp đồng phối hợp đăng tải thông tin tuyên truyền quảng bá) trên ấn phẩm Đặc san Dalat Info; trên website: www.dalat-info.vn; trên các ấn phẩm, bản đồ, tập gấp, tờ rơi giới thiệu thông tin phục vụ khách du lịch.

- Các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực thông tin cung cấp và hỗ trợ khách du lịch.

- Ký các văn bản giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chịu trách nhiệm và báo cáo Giám đốc các công việc sau khi làm việc với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp giúp Giám đốc theo dõi, tham mưu công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác; Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận; công tác cải cách hành chính; công tác pháp chế; theo dõi thi hành pháp luật; an ninh quốc phòng;

- Trực tiếp giúp Giám đốc theo dõi, tham mưu các nhiệm vụ liên quan đến Festival Hoa Đà Lạt.

- Phụ trách công tác ngoại giao, lễ tân, hậu cần của Trung tâm.

b) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng liên ngành cấp tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh.

c) Trực tiếp phụ trách Trung tâm thông tin và Hỗ trợ khách du lịch.

d) Giữ mối quan hệ với Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trực tiếp theo dõi hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

đ) Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các hiệp hội, doanh nghiệp.

e) Chủ tài khoản thứ ba của Trung tâm; chịu trách nhiệm kiểm tra và duyệt chi các khoản chi từ nguồn kinh phí không tự chủ thuộc lĩnh vực giao phụ trách.

f) Được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các quyết định của mình.

g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

 

Video
.
.
.
.