11-10-2021, 9:39 GMT+7

 

THÔNG BÁO

 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC

TẠI TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021

 
 

 

 

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-TTXT ngày 23/9/2021 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2021;

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm năm 2021, như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

Trung tâm tuyển dụng 03 viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trung tâm, cụ thể như sau:

Số TT

Vị trí

Số lượng tuyển

(chỉ tiêu)

1

Chuyên viên tổng hợp

01

2

Chuyên viên xúc tiến đầu tư

01

3

Chuyên viên xúc tiến du lịch

01

Tổng cộng

03

II. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển: xem chi tiết tại đây

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

- Là công dân Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày đăng ký dự tuyển).

- Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm theo Thông báo này).

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn tại Mục II. 2.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể

Chức danh nghề nghiệp

Số lượng

Trình độ

chuyên môn

Vị trí cần tuyển

Chuyên viên 01.003

01

Cử nhân trở lên các ngành: tài chính, kế toán; luật; quản trị kinh doanh; du lịch; công nghệ thông tin; anh văn.

Chuyên viên

tổng hợp

Chuyên viên 01.003

01

Cử nhân các chuyên ngành: quản trị kinh doanh; ngoại thương; tài chính - ngân hàng; Kế hoạch - đầu tư; kinh tế phát triển; thương mại; kinh tế xây dựng, kinh tế quốc tế; luật; anh văn.

Chuyên viên

xúc tiến

đầu tư

Chuyên viên 01.003

01

Cử nhân ngành: anh văn; quản trị kinh doanh; du lịch; công nghệ thông tin.

Chuyên viên

xúc tiến du lịch

III. Hồ sơ dự tuyển: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: xem tại đây

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (đính kèm Thông báo này).

* Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký ở 01 vị trí dự tuyển và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh cố tình đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

- Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ

- Bắt đầu nhận hồ sơ kể từ ngày 07/10/2021.

- Kết thúc thời gian nhận hồ sơ vào ngày 06/11/2021.

2. Lệ phí dự tuyển

Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 500.000 đồng/ người (Lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ dự tuyển).

3. Địa điểm nộp hồ sơ

Các ứng viên dự tuyển gửi Hồ sơ về Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng:

- Địa chỉ: tầng 1, số 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 02633 832 964.

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển sẽ thông báo tại website của Trung tâm http://dalat-info.vn

Video
.
.
.
.