17-9-2020, 8:45 GMT+7

Bảo Lâm có 4 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

  Hiện nay, huyện Bảo Lâm đã xây dựng được 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn COOP cấp tỉnh, tên gọi tắt của chương trình mỗi xã một sản phẩm bao gồm bơ 034, bơ Booth và 2 sản phẩm cà phê rang xay.

 


 
Và đang tiếp tục làm hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận 2 sản phẩm OCOP mới gồm Sầu riêng Long Thủy, và Dứa Lê Dương. Huyện Bảo Lâm cũng đã hoàn thành thủ tục công nhận nhãn hiệu hàng hóa bơ 034 và cà phê rang xay Bảo Lâm. Thông qua việc cấp giấy chứng nhận tiên chuẩn cho các nông sản, tạo cơ hội để Bảo Lâm xúc tiến thương mại, tìm  thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị  cạnh tranh của nông sản địa phương và thu nhập cho người dân.

(http://lamdongtv.vn/)