13-11-2020, 9:53 GMT+7

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt-Kết tinh kỳ diệu từ đất lành