20-4-2020, 9:24 GMT+7

Đạ Huoai: Vận động nông dân sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sầu riêng

 UBND huyện Đạ Huoai cho biết, huyện đang vận động nông dân sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sầu riêng, đồng thời hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP.  Mục tiêu là trong năm 2020, Đạ Huoai sẽ có 653 ha sầu riêng đủ điều kiện sử dụng tem truy xuất nguồn gốc, đồng thời các nông hộ, tổ hợp tác, HTX sẽ sử dụng hết trên 800 ngàn tem được hỗ trợ năm 2019. 
 
Hiện, Đạ Huoai đang có 325 ha sầu riêng với 228 nông hộ đã đạt và duy trì chứng nhận VietGAP. Những nông hộ, tổ chức không duy trì hiệu lực VietGAP sẽ không được tiếp tục sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sầu riêng trong năm 2020.