30-3-2021, 10:2 GMT+7

Đạ Tẻh đa dạng hóa cây trồng để phát triển kinh tế bền vững

 Trong những năm qua, ngành nông nghiệp huyện Đạ Tẻh chú trọng đa dạng hóa cây trồng, phù hợp với điều kiện thực tế, khí hậu, thổ những, phát huy những thế mạnh của từng xã, thị trấn, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

 


 
Huyện Đạ Tẻh hiện có 1.600 ha nếp quýt, 1.600 ha dâu, 3.800 ha cao su và trên 1.900 ha cây ăn trái các loại... Năm 2021 và những năm tiếp theo, ngành nông nghiệp Đạ Tẻh tiếp tục chuyển đổi những diện tích cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây trồng có năng suất, chất lượng cao. Đồng thời, huyện Đạ Tẻh cũng chú trọng tập trung hướng đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, sản xuất sản phẩm sạch, an toàn mang tính bền vững; tăng cường hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong năm nay, huyện sẽ chú trọng tổ chức những hội nghị kết nối và tiêu thu nông sản, nhằm gắn kết các hộ nông dân, doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ sản phẩm, hình thành các chuỗi liên kết, đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường, giúp nông dân  yên tâm đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế./.

http://lamdongtv.vn/