25-11-2020, 10:41 GMT+7

Đam Rông: Trên 7,4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất

 Thông tin từ UBND huyện Đam Rông, năm 2020 nguồn vốn phân bổ sự nghiệp thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30A trên địa bàn huyện là trên 8,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa và nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí là hơn 7,6 tỷ đồng; xuất khẩu lao động là 300 triệu đồng; nâng cao năng lực giám sát, đánh giá giảm nghèo là 117 triệu đồng; truyền thông và giảm nghèo về thông tin 135 triệu đồng.
 
Đến nay, UBND huyện đã hỗ trợ cây giống, phân bón, giống cây trồng và nhân rộng mô hình cho 587 hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí trên 7,4 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch vốn phân bổ. 
 
Qua các hoạt động trên, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn có bước đột phá, Nhân dân đã tích cực tham gia sản xuất, đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế, từ đó tạo thêm nguồn lực giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.
 
HOÀNG YÊN
http://baolamdong.vn/