18-8-2021, 9:42 GMT+7

Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa vừa ký quyết định ban hành Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 và yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các hiệp hội liên quan phối hợp thực hiện. Theo đề án này, tỉnh đặt mục tiêu sẽ đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hướng đến ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, đồng bộ và hiện đại, xây dựng nông thôn mới và ứng dụng khoa học công nghệ. Tạo lập và duy trì các liên kết bền vững nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia kênh sản suất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản. Hình thành và phát triển các doanh nghiệp hoạt động liên kết bền vững, dẫn dắt, định hướng sản xuất và tiêu thụ nông sản theo yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước tại các địa bàn sản xuất nông sản.
 
Cụ thể, từ nay đến năm 2025, sẽ từng bước tổ chức lại sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi với quy mô lớn theo yêu cầu của thị trường, trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc; gắn với đó là tổ chức thương mại trong nước, ngoài nước theo hướng hiện đại.
 
Củng cố và phát triển mô hình hợp tác xã thương mại và dịch vụ như là một kênh liên kết cần thiết giữa người nuôi, trồng các sản phẩm nông nghiệp với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối và ngân hàng để tổ chức cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
 
NGUYỄN NGHĨA
http://baolamdong.vn/