15-3-2021, 10:5 GMT+7

Đức Trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng sâu

  Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi, những năm qua, ngành nông nghiệp huyện Đức Trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở 2 xã vùng sâu Đạ Quyn, Tà Năng và thu được kết quả tốt

 


 
Đến nay, 2 xã vùng sâu Đa Quyn và Tà Năng, huyện Đức Trọng phát triển được trên 550 ha rau quả thương phẩm, tăng gấp 5 lần so với năm 2017, trong đó có 210 ha sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, cho thu nhập từ 700 đến 1,2 tỷ đồng/ha/năm. Nhiều hộ đồng bào Dân tộc thiểu số mạnh dạn chuyển đổi ruộng lúa hoặc diện tích các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp, sang phát triển nông nghiệp công nghệ cao với diện tích từ 4 đến 1 ha/hộ; trừ chi phí, mỗi năm thu về từ 200 đến 500 triệu đồng. Năm 2021 và những năm tiếp theo, ngành nông nghiệp huyện Đức Trọng tiếp tục xây dựng những mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở vùng sâu,  giúp người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số học tập nhân rộng, tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, thành lập các chuỗi liên kết trong sản xuất nhằm đảm bảo đầu ra sản phẩm, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình bền vững./.

http://lamdongtv.vn/