28-6-2021, 9:23 GMT+7

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

 Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng với số tiền 200 triệu đồng

 


 
 Có thể có 3 doanh nghiệp được hỗ trợ để áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đó là, Công ty The Fruit Republic ở xã Đạ Ròn, Đơn Dương áp dụng hệ thống quản lý FSSC 22000 với kinh phí 60 triệu đồng; Công ty TNHH Tằm tơ Minh Tuyết Bảo Lộc - Phường Lộc Sơn, Bảo Lộc áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 với kinh phí 100 triệu đồng và Công ty Cổ phần Dược thảo Kim Cương Vàng - Chi nhánh Đà Lạt - xã Hiệp An, Đức Trọng áp dụng công cụ cải tiến 5S với kinh phí 40 triệu đồng. Việc hỗ trợ kịp thời của Sở Khoa học và Công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp được điều hành hoạt động một cách khoa học từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Được biết, việc hỗ trợ này nằm trong Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025.

http://lamdongtv.vn/