30-7-2020, 9:36 GMT+7

Hỗ trợ dự án liên kết chuỗi ở Đức Trọng

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa phê duyệt hơn 3,7 tỷ đồng triển khai dự án liên kết chuỗi giữa Công ty TNHH Bảo Long với 24 nông hộ trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng. Và hơn 2,4 tỷ đồng nguồn vốn đối ứng của Công ty TNHH Bảo Long.

Cụ thể, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dõi, nghiệm thu, đánh giá tiến độ thực hiện dự án; tổ chức cho 30 học viên tập huấn về năng lực xây dựng, quản lý chuỗi, khả năng tiếp cận thị trường, ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất.

Các hỗ trợ còn lại với tỷ lệ 30% ngân sách Nhà nước và 70% vốn đối ứng của Công ty TNHH Bảo Long như: Áp dụng quy trình sản xuất VietGAP và chế biến nông sản theo tiêu chuẩn HACCP cho 24 nông hộ; hỗ trợ giống rau, bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc; nâng cấp trang thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói sản phẩm sau thu hoạch…

VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/