1-3-2021, 14:30 GMT+7

Miễn, giảm thuế thu nhập đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 Thực hiện Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/3/2021 sẽ tiến hành miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh. 
 
Theo đó, doanh nghiệp KHCN được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định phải đáp ứng các điều kiện sau: Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN; doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp; doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KHCN trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường; doanh nghiệp KHCN phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN trong kỳ để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp KHCN phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.
 
Doanh nghiệp KHCN sẽ được hưởng mức và thời gian ưu đãi kể từ ngày 1/3/2021, cụ thể: được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN thì năm đầu tiên tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
 
Trong thời gian đang được ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu năm nào doanh nghiệp KHCN không đáp ứng điều kiện về doanh thu của các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu năm của doanh nghiệp thì năm đó doanh nghiệp KHCN không được hưởng ưu đãi và được tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp KHCN.
 
Đến nay, Lâm Đồng có 5 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp KHCN, trong đó 2 doanh nghiệp về lĩnh vực dược, 3 doanh nghiệp về nông nghiệp. Đó là: Công ty Cổ phần đầu tư Sâm Ngọc Linh Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật H.Q, Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng và Công ty Cổ phần PAN - HULIC. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp KHCN kê khai để được hưởng chế độ ưu đãi thuế theo đúng quy định. Từ đó nhằm khích lệ các doanh nghiệp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu, sản xuất trên danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN, đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh. 
 
QUỲNH UYỂN
http://baolamdong.vn/