27-8-2021, 16:9 GMT+7

Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Hồng Đà Lạt