16-3-2021, 10:35 GMT+7

Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ tiêu thụ nông sản

 Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tiến hành thiết lập hệ thống thông tin cơ bản về rau, hoa nhằm thúc đẩy và hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Theo đó, Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương thiết lập hệ thống thông tin về tổ chức, cá nhân sản xuất, cung ứng sản phẩm rau hoa trên địa bàn tỉnh, đăng tải công khai trên trang thông tin sct.lamdong.gov.vn và www.dalatproducts.com; đồng thời, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các thông tin được cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo khách hàng tiếp cận với người sản xuất thuận lợi, chính xác nhất. Ngoài ra, Sở cũng sẽ đưa các thông tin về xúc tiến thương mại, hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông sản trong và ngoài nước một cách rộng rãi, chi tiết để tổ chức, cá nhân sản xuất rau hoa nắm được thông tin và tiếp xúc với các cơ quan hỗ trợ.

http://baolamdong.vn/