22-9-2021, 20:26 GMT+7

Thông báo: Diễn đàn trực tuyến kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP Khu vực Tây Nguyên năm 2021 và Diễn đàn nông sản 970 phiên thứ 4.

Link: https://zoom.us/j/2900866630?pwd=V0dDWHNyVVlzbHlBSXIvYVFJMGJXZz09

 ID cuộc họp:2900866630.

Mật mã: 1234567890.