12-1-2021, 10:29 GMT+7

Toàn tỉnh có 31 dự án đầu tư trên các lĩnh vực

 Năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh có 31 dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng - dịch vụ... (28 dự án vốn trong nước và 3 dự án FDI) được cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 5 dự án (19,2%); tổng số vốn đăng ký 3.028,5 tỷ đồng; quy mô diện tích 177,6 ha, giảm 72,9 ha (29,1%) so với năm trước.
 
Trong năm 2020, có 50 dự án được điều chỉnh nội dung đầu tư; trong đó, điều chỉnh 20 dự án trong khu công nghiệp (5 dự án FDI, 15 dự án vốn trong nước), 30 dự án ngoài khu công nghiệp (5 dự án FDI và 25 dự án vốn trong nước). 
 
Đồng thời, trên địa bàn tỉnh có 10 dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư, với số vốn đăng ký đầu tư 1.953 tỷ đồng. Lũy kế đến hết năm 2020, có 977 dự án còn hoạt động.
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư, đôn đốc triển khai đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ...