23-10-2019, 8:37 GMT+7

Triển khai Đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm

 Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng vừa được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng triển khai Đề án áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn.

Trong đó, thực hiện hàng năm với 4 nội dung: Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; bồi dưỡng kiến thức về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; thí điểm truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan quản lý, nhu cầu của doanh nghiệp; hỗ trợ đề tài, dự án nghiên cứu giải pháp công nghệ mới truy xuất nguồn gốc.

2 nội dung còn lại đến năm 2030 gồm: xây dựng danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm OCOP đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu và kết nối cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia (các sở chức năng phối hợp UBND cấp huyện chủ trì); chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hàng hóa ứng dụng truy xuất nguồn gốc (đơn vị cấp chứng nhận thực hiện).


(http://baolamdong.vn)
Hits count: 33,852,605