22-12-2020, 10:0 GMT+7

11.102 tỷ đồng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề xuất 11.102 tỷ đồng tổng kinh phí tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025.
 
Trong đó, tỷ lệ 44% ngân sách Trung ương; 31% ngân sách tỉnh Lâm Đồng; 24% nguồn vốn ODA và 1% các nguồn vốn khác.
 
Có 7 nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025 gồm: Bố trí, sắp xếp lại cây trồng, vật nuôi; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh chế biến nông sản, phát triển sản phẩm OCOP; khôi phục và phát triển rừng bền vững; phát triển hệ thống thủy lợi, nước sạch; xây dựng nông thôn mới. 
 
Mục tiêu đạt được đến năm 2025 là: tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp 4,5-5%; nâng cao hiệu quả sử dụng trên 300.000 ha diện tích đất canh tác, trong đó diện tích nông nghiệp công nghệ cao chiếm 25%; diện tích nông nghiệp thông minh 1.000 ha; diện tích nông nghiệp hữu cơ 1.600 ha; chuyển đổi trồng mới 40.000 ha cây trồng giá trị kinh tế cao...
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/