23-12-2020, 12:23 GMT+7

116 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 Theo Chương trình phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng xây dựng và mở rộng mô hình hoạt động 116 hợp tác xã (HTX) đáp ứng các tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
 
Trong đó, chiếm 70% HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; 15% HTX ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để tạo ra giống cây, con mới với các đặc tính ưu việt; còn lại 15% ứng dụng công nghệ cao vào kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo quản nông sản...
 
Được biết, trong cùng thời gian trên, toàn tỉnh Lâm Đồng thành lập mới 150 HTX và tổ hợp tác (THT), nâng tổng số lên 400 HTX và THT hoạt động nông nghiệp, tổng số thành viên khoảng 22.000 người. Doanh thu trung bình khoảng 3,5 tỷ đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân lao động đạt 100 triệu đồng/người/năm...
 
VŨ VĂN 
http://baolamdong.vn/