30-12-2020, 14:38 GMT+7

130 ha sản xuất cà phê bền vững

 Thống kê từ năm 2017 - 2020, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã thực hiện 165 mô hình  sản xuất cà phê bền vững với tổng diện tích gần 130 ha, tương ứng tỷ lệ gần 130% so với kế hoạch.
 
Theo đánh giá của Dự án VnSAT, các nông hộ tham gia mô hình sản xuất cà phê bền vững ở Lâm Đồng theo đúng hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật, kết hợp với những kinh nghiệm thực tế từ khâu trồng, chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến khâu thu hái và bảo quản sau thu hoạch…
 
Đồng thời, các nông hộ ở Lâm Đồng đều ghi chép đầy đủ nhật ký mô hình trong sản xuất cà phê bền vững. Kết quả năng suất cà phê bền vững năm thứ 2 của mô hình đạt gần 4,5 tấn nhân/ha/năm, tăng khoảng 15% so với khi diện tích chưa tham gia mô hình. Số liệu này đến năm 3 trở đi đạt hơn 4,7 tấn nhân /ha/năm, tỷ lệ tăng thêm 21%... 
 
VĂN VIỆT