19-4-2021, 10:8 GMT+7

7 nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Triển khai tái cơ cấu theo hướng tiếp cận đa ngành, bền vững, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế, ngành nông nghiệp Lâm Đồng xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm để đạt 220 triệu đồng/ha/năm giá trị sản phẩm vào năm 2025. 
 
Theo đó, 4 nhiệm vụ đầu tiên gồm: Phát triển các loại nông sản chủ lực thông qua bố trí, sắp xếp lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa tại các vùng sản xuất chuyên canh; chủ động phòng, chống thiên tai và dịch bệnh trong sản xuất; đẩy mạnh chế biến nông sản, phát triển thương hiệu.
 
Và 3 nhiệm vụ còn lại là: Ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; phát triển hệ thống thủy lợi, nước sạch và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất; phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.
 
Dự toán tổng kinh phí triển khai 7 nhiệm vụ nói trên khoảng 11.102 tỷ đồng.
 
VĂN VIỆT (Báo Lâm Đồng)