19-8-2019, 8:28 GMT+7

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công (gọi tắt là Trung tâm) tỉnh Lâm Đồng.

Người dân tới làm TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Lâm Đồng
 
Theo đó, Quy chế gồm có 4 chương và 27 điều quy định chi tiết cơ chế tổ chức và hoạt động trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm theo quy định của pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Đối tượng áp dụng của Trung tâm là các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức được giao thẩm quyền trong quá trình giải quyết TTHC; tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC; các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan ngành dọc có trụ sở hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nguyên tắc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC được nêu rõ trong Quy chế, đó là: Lấy sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá kết quả tổ chức hoạt động của Trung tâm và kết quả thực thi công vụ của công chức, viên chức. Đảm bảo giải quyết TTHC theo phương châm “Tận tình - Chính xác - Kịp thời”; kiểm soát TTHC phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC, cải cách hành chính; bảo đảm điều phối, huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào quá trình kiểm soát TTHC; giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật; đảm bảo công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC.
 
Các TTHC thực hiện tại Trung tâm gồm: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TTHC của cơ quan hành chính Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đề nghị đưa vào Trung tâm hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, được UBND tỉnh phê duyệt trong danh mục TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm. Cách thức nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC là Trung tâm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm, thông qua các cách thức sau: Trực tiếp tại Trung tâm; qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; trực tuyến tại cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (motcua.lamdong.gov.vn) đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ngoài ra, Quy chế cũng nêu rõ quy trình giải quyết TTHC thực hiện tại Trung tâm như hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC; cách thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giải quyết hồ sơ TTHC; trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; phương thức nộp phí, lệ phí; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC…

Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả vào tất cả các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần và thứ bảy (trừ ngày nghỉ theo quy định). Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Được biết, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 14/8/2019) và thay thế Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,555