29-4-2021, 11:5 GMT+7

Bản tin thị trường Bắc Âu

 Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin gửi bản tin thị trường Bắc Âu tháng 4/2021 để doanh nghiệp tham khảo. 

 


Để đọc bản tin, xin bấm vào đường link sau đây:  
https://vietnordic.com/ban-tin-thang-tu-2021/