29-6-2021, 11:27 GMT+7

Bảo Lâm: phát triển trồng dâu nuôi tằm trong vùng Dân tộc thiểu số

 Nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, huyện Bảo Lâm chú trọng phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống người dân.

 


 
Huyện Bảo Lâm hiện có khoảng 400 ha trồng dâu tằm, tập trung chủ yếu ở các xã Lộc Tân, Lộc Đức, Lộc Thành và Lộc Nam. Hiện nay, giá kén tằm khá ổn định, nghề trồng dâu nuôi tằm đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân. Thời gian tới, ngành nông nghiệp Bảo Lâm chú trọng phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm tại các xã vùng dân tộc thiểu số như Lộc Bắc, Lộc Bảo và Lộc Lâm, giúp người dân có thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, khó khăn huyện Bảo Lâm gặp phải đó là trên địa bàn huyện chưa có cơ sở cung cấp tằm giống, cơ sở nuôi tằm con và thu mua kén. Những hộ trồng dâu nuôi tằm phải mua giống tằm và bán kén tằm cho các cơ sở, doanh nghiệp tại thành phố Bảo Lộc.

http://lamdongtv.vn/