12-5-2021, 11:2 GMT+7

Bảo Lâm: Tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

 Huyện Bảo Lâm đang tích cực đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã và phấn đấu để đạt tiêu chí huyện NTM.
 
Theo đó, tổng nguồn vốn xây dựng NTM trên địa bàn huyện tiếp tục đầu tư hơn 600 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 22,9 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương gần 11,4 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác trên 211 tỷ đồng, các nguồn vốn huy động doanh nghiệp, vốn tín dụng, huy động cộng đồng dân cư...
 
Đến nay đã đầu tư thực hiện 54 công trình/60 km đường giao thông nông thôn, lắp đặt 9 trạm biến áp, 10 km đường dây trung thế, hạ thế điện; xây dựng, sửa chữa 36 phòng học, 11 phòng học bộ môn cho các trường; xây dựng 4 nhà văn hóa xã, 18 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn; vận động Nhân dân xây mới, sửa chữa 1.450 căn nhà...
 
Bảo Lâm hiện có 10 xã đã đạt chuẩn NTM; trong đó, xã Lộc An đạt 5/5 tiêu chí NTM nâng cao. Xã Lộc Lâm cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí; 2 xã gồm Lộc Bắc và Lộc Bảo tiệm cận 19 tiêu chí. 
 
Huyện Bảo Lâm đã đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM (2 tiêu chí đang tích cực phấn đấu là tiêu chí quy hoạch và tiêu chí môi trường).
 
THANH HỒNG
http://baolamdong.vn/