30-12-2020, 14:45 GMT+7

Cả nước có 3.200 sản phẩm OCOP

 Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2020, các địa phương đánh giá, phân hạng và công nhận 3.200 sản phẩm, vượt 800 sản phẩm so kế hoạch đề ra. Hội đồng OCOP cấp quốc gia đang tổ chức đánh giá, xem xét xếp hạng 43 sản phẩm 5 sao. Năm 2021, Chương trình OCOP phấn đấu có khoảng 4.000 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP, tăng 800 sản phẩm so năm 2020.
 

Đến hết năm 2020, dự kiến cả nước có tất cả 63 tỉnh, thành phố phê duyệt đề án, kế hoạch OCOP cấp tỉnh. Số lượng địa phương tham gia, số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP liên tục tăng. Đáng chú ý là trong số 1.400 chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP, có đến 38% số chủ thể là hợp tác xã. Chương trình OCOP đã tạo ra sân chơi, là cơ hội để nông dân liên kết, xây dựng hợp tác xã; sản phẩm được nâng cấp về chất lượng, bao bì, mẫu mã, tiêu chuẩn và định hướng thị trường tiêu thụ.

* Năm 2020, TP Đà Nẵng có 18 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Thành phố đặt mục tiêu, giai đoạn 2021-2025 có 35 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên; trong đó, có 15 sản phẩm đạt 4 sao, 5 sản phẩm tiềm năng 5 sao để tham gia xếp hạng cấp quốc gia.

* Chương trình OCOP chính thức khởi động thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Tháp từ tháng 8-2019. Đến nay, toàn tỉnh có 186 sản phẩm đăng ký tham gia dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; trong đó, đã có 161 sản phẩm của 64 chủ thể được công nhận sản phẩm đạt hạng từ 3 sao đến 4 sao. Trong giai đoạn 2021-2025, Đồng Tháp đặt mục tiêu có khoảng 150 sản phẩm mới của 70 chủ thể tham gia Chương trình OCOP.

 
PV và CTV