31-12-2020, 11:15 GMT+7

Các Quyết Định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cho doanh nghiệp

 

Quyết Định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu  chứng nhận "Cà Phê Cầu Đất Đà Lạt "  cho:


Hợp Tác Xã dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Song Vũ: Xem tại đây


Quyết Định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu  chứng nhận " Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" cho:


HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Phước Lộc : Xem tại đây

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ cà phê Đất Đỏ : Xem tại đây

Công ty cổ phần Viên Sơn: Xem tại đây

Hộ cá thể Nguyễn Ngọc Tài : Xem tại đây

Hợp Tác Xã dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Song Vũ : Xem tại đây