11-8-2021, 13:57 GMT+7

Chăn nuôi phát triển theo định hướng, chất lượng nâng cao

 Với việc tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, cơ cấu lại tổng đàn và phương thức chăn nuôi, ngành chăn nuôi của tỉnh giai đoạn từ 2008 đến cuối năm 2020 tiếp tục phát triển theo định hướng của ngành, cơ cấu đàn phát triển tương đối hợp lý, chất lượng giống nâng cao. Trong đó, đàn bò sữa thuần đạt trên 90%, bò lai Zebu đạt 75%, heo giống ngoại, giống lai đạt trên 90%. Tốc độ tăng đàn đạt khoảng 4%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất nội bộ ngành chăn nuôi gồm: trâu, bò chiếm 16,11%, lợn chiếm 36,02%, gia cầm chiếm 35,77% và chăn nuôi động vật khác chiếm 12,10%. Tỷ lệ gia súc, gia cầm chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 54%, chăn nuôi nông hộ chiếm 46%, tỷ lệ cơ sở chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải đạt 75%.
 
Cơ cấu vật nuôi chính gồm: lợn, bò thịt, bò sữa, chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Đàn bò sữa phát triển mạnh với sản lượng gấp 15 lần so với năm 2008 và đạt 24.066 con vào năm 2020, tăng 18,7 lần. Ngành trồng dâu nuôi tằm cũng khôi phục với năng suất, sản lượng tăng gấp 3 lần so với năm 2008, trong đó kén tằm tăng 11.455 tấn, tăng 2,9 lần.
 
NGUYÊN THI
http://baolamdong.vn/