24-2-2021, 15:38 GMT+7

Chuyển đổi 1.135,5 ha diện tích đất lúa sang trồng bắp

 Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng cần chuyển đổi 1.135,5 ha diện tích đất lúa sang trồng bắp trên địa bàn 4 huyện Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Trong đó, gồm diện tích đất lúa 3 vụ, 2 vụ, 1 vụ lần lượt 641 ha, 352,5 ha và 142 ha. 
 
Thời gian chuyển đổi diện tích đất lúa sang trồng bắp thực hiện lần lượt 3 vụ trong năm 2021. Cụ thể, vụ Hè Thu 406 ha; vụ Mùa 70,5 ha; Đông Xuân 659 ha. 
 
Dự toán hơn 2,2 tỷ đồng tổng kinh phí hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi diện tích đất lúa nói trên sang trồng bắp theo nhu cầu. Các loại giống bắp được hỗ trợ với định mức 15 kg/ha như: NK67, CP888, CP333, Bioseede 9698, CP989, LVN10...