16-8-2021, 11:14 GMT+7

Chuyển đổi 122.500 ha cây trồng các loại

 Sau 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã có sự chuyển biến rõ rệt, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước. Toàn tỉnh đã chuyển đổi khoảng 122.500 ha cây trồng các loại, tỷ lệ giống mới trong sản xuất không ngừng được nâng lên; nhiều mô hình luân canh, xen canh khá thành công, cho hiệu quả kinh tế cao và tính lan tỏa mạnh. 
 
Đến nay, có trên 60% diện tích cà phê được sử dụng các giống ghép, hoặc giống thực sinh từ cây đầu dòng có chất lượng tốt, 13% diện tích cà phê được trồng xen canh các cây che bóng, chắn gió; 60% diện tích chè trồng các giống chè cành cao sản và chè Đài Loan; 85% diện tích dâu lai; 17% diện tích điều đã được tái canh, cải tạo; đồng thời có tới 70% cây ăn quả chất lượng cao trên diện tích vườn cây ăn quả toàn tỉnh. Cây rau hoa ngày càng đa dạng hóa về chủng loại với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.
 
Cơ cấu cây trồng cũng được bố trí, sắp xếp hợp lý tại các địa phương để nâng cao hiệu quả canh tác. Toàn tỉnh đã hình thành những vùng chuyên canh tập trung về cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần giảm diện tích sản xuất kém hiệu quả chỉ đạt dưới 50 triệu đồng/ha còn khoảng 55.831 ha, chiếm 18,6% tổng diện tích đất canh tác.
 
NGUYỄN NGHĨAhttp://baolamdong.vn/