29-9-2021, 13:4 GMT+7

Chuyển đổi gần 78,3 ha vườn điều, vườn tạp hiệu quả thấp

 Huyện Đạ Tẻh đã quyết định trích chi gần 740 triệu đồng tiền ngân sách để thực hiện chuyển đổi gần 78,3 ha vườn điều, vườn tạp hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn. 
 
Trong đó, trồng mới 2 ha cao su, gần 0,3 ha dâu tằm và hơn 76 ha cây ăn quả và cây trồng khác. Có tất cả 80 hộ nông dân tại xã Đạ Oai trực thuộc huyện Đạ Tẻh được chọn hỗ trợ định mức chuyển đổi trồng mới các loại cây trồng như: 16 triệu đồng/ha cao su; 6 triệu đồng/ha cây ăn quả và các loại cây khác; 5 triệu đồng/ha dâu tằm. 
 
Ngoài ra, còn có 63 hộ nông dân được ngân sách huyện Đạ Tẻh hỗ trợ gần 230 triệu đồng lắp đặt hoàn thiện hệ thống tưới nước chăm sóc trên diện tích cây trồng chuyển đổi trồng mới nêu trên.
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.