29-4-2021, 15:53 GMT+7

Công điện của Ban bí thư về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 Ngày 29 tháng 4 năm 2021 , Tỉnh ủy Lâm Đồng ra Công văn số 404-CV/TU về việc thực hiện công điện của Ban Bí thư về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Nội dung Công văn: