12-1-2021, 15:45 GMT+7

Công nhận huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới

 Ngày 12/1/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
 
Cánh đồng nếp quýt xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh
Cánh đồng nếp quýt xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh
 Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 8038/TTr-BNN-VPĐP ngày 19/11/2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đạ Tẻh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. 
 
Huyện Đạ Tẻh bắt đầu xây dựng nông thôn mới từ năm 2009. Đến nay, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 
 
Hiện tại, huyện đã được UBND tỉnh công nhận 3 xã là Quảng Trị, Đạ Kho, An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 và đang phấn đấu xây dựng xã Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Đạ Tẻh sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
 
ĐÔNG ANH 
http://baolamdong.vn/