6-4-2021, 11:22 GMT+7

Đạ Tẻh phát triển mạnh nghề trồng dâu nuôi tằm

 Nhờ giá kén tằm bình ổn trở lại, nông dân huyện Đạ Tẻh chú trọng phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, mang lại hiệu quả kinh tế cao

 


 
Đến nay, huyện Đạ Tẻh phát triển được trên 1.500 ha dâu, tăng gần 900 ha so với năm 2016, với trên 3 nghìn hộ trồng dâu nuôi tằm; sản lượng kén tằm đạt gần 2 nghìn tấn, với giá hiện tại 180 nghìn đồng/kg kén, mang lại nguồn thu hoạch trên đơn vị diện tích đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm; hiện phát triển mạnh ở các xã Triệu Hải, Đạ Kho, Đạ Lây, Quốc Oai và thị trấn Đạ Tẻh. Để phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm chất lượng cao theo mô hình liên kết dưới dạng hợp tác xã, tổ hợp tác, ngành nông nghiệp Đạ Tẻh chú trọng đầu tư vùng sản xuất tập trung trồng dâu tằm diện tích từ 110 ha đến 250 ha ở 8/11 xã, thị trấn, với 32 hợp tác xã, tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm, nhằm giúp nông dân học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, chăn nuôi tằm hiệu quả, nâng cao chất lượng và sản lượng kén, phát triển kinh tế gia đình bền vững./. 

http://lamdongtv.vn/