7-10-2020, 9:41 GMT+7

Đam Rông: Ghép cải tạo và trồng mới 650 ha cà phê

 9 tháng đầu năm 2020, các nông hộ trên địa bàn huyện đã triển khai ghép cải tạo và trồng mới 650 ha cà phê, trong đó ghép cải tạo 450 ha, trồng mới 200 ha, nâng tổng diện tích cà phê của toàn huyện đến nay lên trên 12 nghìn ha. Những giống được người dân lựa chọn ghép cải tạo và trồng mới là tr 4, tr 9 và cà phê xanh lùn.

Đây là những giống cho năng suất, chất lượng cao, thích hợp với mọi điều kiện chất đất và có sức kháng bệnh tốt. Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện, đến nay các địa phương trên địa bàn huyện đã thực hiện ghép cải tạo trên 1.000 ha cà phê già cỗi thay thế bằng các giống mới cho năng suất cao. Qua ghép cải tạo đã có nhiều nông hộ đạt năng suất 5 tấn cà phê nhân/ha, cao hơn gấp 2 lần so với năng suất bình quân của huyện.