9-3-2021, 11:14 GMT+7

Đam Rông trên 275 tỷ đồng đầu tư hạ tầng

  Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao, công trình dân sinh và xây dựng nông thôn mới, trong năm 2021 huyện Đam Rông được phân bổ trên 275 tỷ đồng triển khai các chương trình.

 


 
Từ nguồn vốn nêu trên, huyện Đam Rông sẽ đầu tư xây dựng 55 công trình tại địa phương như: đường giao thông, các trường học, nâng cấp, sửa chữa trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng…. Ngoài ra, địa phương còn tập trung hỗ trợ sản xuất, giao khoán quản lý bảo vệ rừng, thực hiện các chương trình an sinh xã hội cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua triển khai đầu tư các chương trình sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các tiêu chí xây dựng ở địa phương. Được biết, hiện nay huyện Đam Rông có 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15-17 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới./.

http://lamdongtv.vn/