13-9-2021, 10:27 GMT+7

Đam Rông trồng mới trên 1000 ha cây trồng

 Từ đầu năm đến nay, huyện Đam Rông đã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là chú trọng trồng mới, tái canh các loại cây trồng ở địa phương

 


 
Theo đó, từ đầu năm đến nay huyện Đam Rông đã trồng mới, tái canh 1 nghìn ha cây lâu năm, bằng 127% kế hoạch và tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể gồm 650 ha cà phê, trong đó trồng mới 150 ha, tái canh: 500 ha, Điều: 15 ha, cây ăn quả: 175 ha, dâu tằm: 50 ha, Mác ca: 115 ha, gừng 18 ha. Cùng với việc phát triển các loại cây trồng có thế mạnh của địa phương, huyện Đam Rông cũng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, an toàn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đồng thời chủ động liên kết nhằm đảm bảo đầu ra các sản phẩm, nhất là các sản phẩm như: Mác ca, đIều và cây ăn quả…. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương./.

http://lamdongtv.vn/