6-7-2021, 12:29 GMT+7

Đẩy mạnh sản xuất theo bối cảnh dịch COVID-19

 Góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, đánh giá kết quả sản xuất vụ Hè Thu, chuẩn bị sản xuất vụ Mùa, xây dựng kế hoạch trồng mới và trồng xen các loại cây trồng có giá trị cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương và nhu cầu thị trường. 
 
Cụ thể, đối với cây ngắn ngày thu hoạch xong, khẩn trương làm đất, xử lý đồng ruộng bằng vôi bột và chế phẩm sinh học. Đối với cây dài ngày trồng tái canh, trồng mới trước ngày 15/8/2021. 
 
Trước khi trồng 15 ngày phải cày đất kỹ, tiêu hủy tàn dư cây trồng, xử lý đất hố trồng bằng các chế phẩm sinh học trừ tuyến trùng (Abamectin, Chitosan, Clinoptilolite, Paecilomyces lilacinus) và thuốc trừ nấm (Chaetomium cupreum, Trichoderma spp., Trichoderma viride)...
 
Thường xuyên thăm vườn để phát hiện và phòng trừ kịp thời các loại dịch hại theo quy trình quản lý tổng hợp IPM, hạn chế, giảm dần việc sử dụng thuốc BVTV hóa học…
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/