22-6-2021, 11:14 GMT+7

Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

 UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị, 12 huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, đảm bảo đồng bộ trong triển khai thực hiện; không gửi kèm bản giấy, thực hiện lưu trữ điện tử, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. 
 
Ngành chức năng tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện việc tái cấu trúc quy trình TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi, cắt giảm chi phí trước khi xây dựng, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại địa phương để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.
 
VIẾT TRỌNG
http://baolamdong.vn/